Odszkodowanie za wywłaszczenie

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój budownictwa, w szczególności wzrost budownictwa dróg publicznych oraz lotnisk spowodował znaczne zwiększenie ilości postępowań wywłaszczeniowych.

Wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw. Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu, przy czym w przypadku gdy wydana jest odrębna decyzja o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu jej wywłaszczenia oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Co istotne, odszkodowanie powinno odpowiadać wartości rynkowej wywłaszczanej nieruchomości. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Ustalenie wysokości odszkodowania poparte jest opinią rzeczoznawcy z zakresu wyceny nieruchomości, określającej wartość rynkową wywłaszczanej nieruchomości.

Uchwalenie nowego lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być także podstawą do uzyskania odszkodowania jeżeli korzystanie z nieruchomości lub jej części w sposób dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, lub istotnie ograniczone. Nadto w wypadku utraty wartości nieruchomości na skutek uchwalenia nowego lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należne jest odszkodowanie stanowiące różnicę pomiędzy wartością nieruchomości przed uchwaleniem nowego (zmianą) miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego i jego wartością po uchwaleniu tego planu. Należy jednak pamiętać, iż odszkodowanie będzie należne jednie w wypadku sprzedaży tej nieruchomości. Warto wskazać, iż zobowiązania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, co do zasady, nie ulegają przedawnieniu. Dla uzyskania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości nie ma znaczenia fakt, iż nieruchomość została przeniesiona na inny podmiot. Odszkodowania jest należne podmiotowi, który w dacie wywłaszczania był właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości.

Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu wysokich odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości i świadczy pomoc prawną zarówno podmiotom wobec, których wszczęto bądź dopiero jest planowane postępowanie wywłaszczeniowe. Cały zespół Kancelarii posiada gruntowną wiedzę i doświadczenie w reprezentacji podmiotów w procesie uwłaszczeniowym hołdując zasadzie „Suum Cuique” [łac. „Każdemu, co mu się należy”], a także baczy by wywłaszczenie nastąpiło w zgodzie z konstytucyjnymi zasadami ochrony prawa własności. Nasza wysoka skuteczność wynika także, z szerokiej współpracy z rzeczoznawcami wyczyny nieruchomości. Kancelaria Adwokacka Maciej Domański prowadzi także postępowania o uzyskanie odszkodowań za poniesione straty w związku z uchwaleniem przez gminę nowego (lub jego zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kancelaria w liczbach
1 +
Spraw w toku
1 +
Spraw zakończonych
1
Uzyskaliśmy dla Klientów
Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Maciej Domański

26-600 Radom
ul. Wernera 5 lok. 17
ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Tel. +48 600 22 66 96
Tel. +48 727 964 264
Tel. +48 48 660 16 26

e-mail: biuro@kamd.pl

NIP: 948 244 41 24

Konto bankowe: 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

IBAN: PL 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00 – 17.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie (również po godzinie 17.00).