Odszkodowania za zmarnowany urlop

Niezwykle istotną rolę w życiu Polaków odgrywa turystyka. Atrakcyjność ofert, szeroki wachlarz from wyjazdów, sposób organizacji wycieczek wpływa na dynamiczny rozwój branży turystycznej. W 2017 roku liczba wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez gospodarstwa domowe wyniosła 38,7 mln (o 6,6% więcej niż w 2016 r.), co oznacza, że jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w 2,9 wyjazdach. W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 68,7 mln podróży to jest o 6,8% więcej niż w 2016 roku.
 

Jednak niedostateczna informacja, która jest podstawą podjęcia decyzji o zakupie imprezy turystycznej, bardzo często przekłada się na ogólnie niezadowolenie z wymarzonych wakacji i urlopu. Tylko 1/3 badanych osób korzystających z biur podróży jest zadowolona z jakości świadczonych usług. W dzisiejszej sytuacji rynkowej oczekiwania turysty, co do jakości świadczonych usług, są bardzo wysokie. Z drugiej strony sytuacja gospodarcza i ekonomiczna na świecie przekłada się na coraz wyższe koszty organizatorów turystyki. Powyższe okoliczności sprawiają, iż jakość jakości świadczonych usług turystycznych nie spełnia oczekiwań turystów. Nie pomagają także licznie i głośne ogłoszenia o upadłości biur turystycznych.
 

Taki stan rzeczy skłonił polskiego ustawodawcę do wprowadzenie nowej ustawy regulującej rynek usług turystycznych celem zapewniania między innymi odpowiedniej i wysokiej jakości świadczenia usług turystycznych. I tak z dniem 01 lipca 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o imprezach turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361), która uregulowała prawa podmiotów korzystających z imprez turystycznych oraz zasady odpowiedzialności podmiotów organizujących tego typu imprezy.
 

Organizator imprezy turystycznej ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.
 
Podróżnemu korzystającemu z imprezy turystycznej, w wypadku niewłaściwego wykonywania usług turystycznych przysługuje:

 

  1. obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego;
  2. odszkodowanie za poniesione szkody, których doznał w wyniku niezgodności;
  3. zadośćuczynienie za doznane krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności;

 
Organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych lub agent turystyczny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec podróżnego za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
 
Ponadto turyści mogą rozwiązać umowę bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych, gdy niezgodność usług z umową istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator nie zdoła w rozsądnym terminie, wyznaczonym przez turystę, usunąć tej niezgodności.


W wypadku problemów z transportem powrotnym, organizator powinien zapewnić niezwłoczny powrót takim samym środkiem transportu, a gdy jest to niemożliwe, poniesie on koszty niezbędnego zakwaterowania turystów przez okres do trzech nocy.

Kancelaria w liczbach
1 +
Spraw w toku
1 +
Spraw zakończonych
1
Uzyskaliśmy dla Klientów
Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Maciej Domański

26-600 Radom
ul. Wernera 5 lok. 17
ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Tel. +48 600 22 66 96
Tel. +48 727 964 264
Tel. +48 48 660 16 26

e-mail: biuro@kamd.pl

NIP: 948 244 41 24

Konto bankowe: 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

IBAN: PL 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00 – 17.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie (również po godzinie 17.00).