Szkody w rolnictwie

Rolnictwo jest gałęzią gospodarki, gdzie niezwykle często dochodzi do wypadków. Spowodowane jest to głównie pracą od świtu do późnych godzin wieczornych, wykorzystywanie skomplikowanych i niebezpiecznych maszyn rolniczych, a nierzadko także warunkami atmosferycznymi. Pomimo, że z roku na rok poprawia się stan polskiego rolnictwa, stosowany jest nowocześniejszy sprzęt, coraz lepiej stosowane są środki ostrożności i przestrzegane przepisy BHP do wypadków dochodzi nader często.


W 2017 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 18161 wypadków.  Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 17212 zdarzeń, z czego 69 wypadków stanowiło wypadki śmiertelne. Najczęściej zgłaszano „upadek osób” – 6 653 poszkodowanych, co stanowiło 50,2 proc. wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań, następnie „pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 548 poszkodowanych, tj. 11,7 proc. Wypadków oraz „uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 1 486 poszkodowanych, tj. 11,2 proc. wypadków. W 2017 roku wypłacono 293 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub też wskutek choroby zawodowej, tj. o 25 (9,3 proc.) więcej niż w 2016 roku.
 

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. poz. 827), ustaliło nową stawkę za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu tytułem jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej na kwotę 700 zł.
 
Statystycznie najczęstszymi przyczynami wypadków rolniczych jest zły stan nawierzchni podwórzy, zagracenie i zastawienie zbędnymi przedmiotami ciągów komunikacyjnych, stosowanie nieodpowiedniego obuwia, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep, wozów, wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt, użytkowanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin, nieodpowiednie przejścia i dojścia (niewydzielone lub źle wydzielone oraz nieuprzątnięte). Były to przede wszystkim potknięcia lub poślizgnięcia, upadki z wysokości (ze schodów, z drabin). Dodaje przy tym, że upadki osób skutkowały urazami kończyn dolnych (skręceniami, złamaniami, potłuczeniami) oraz urazami barku, obojczyka, ale również trwałym kalectwem spowodowanym uszkodzeniem układu nerwowego, bądź śmiercią.
 
Poszkodowanemu w wypadku związanym z prowadzoną działalnością rolną przysługują także świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną
w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Podobnie Poszkodowany uprawniony jest do odszkodowania jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego. Warto pamiętać, że ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.
 

Poszkodowanemu należą się m.in. świadczenia:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • odszkodowanie za utracone dochody
  • zwrot kosztów opieki
  • zwrot poniesionych kosztów leczenia i zakupu środków medycznych
  • roszczenia rentowe
     

Nadto z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Kancelaria w liczbach
1 +
Spraw w toku
1 +
Spraw zakończonych
1
Uzyskaliśmy dla Klientów
Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Maciej Domański

26-600 Radom
ul. Wernera 5 lok. 17
ul. 1905 Roku 7a lok. 209

Tel. +48 600 22 66 96
Tel. +48 727 964 264
Tel. +48 48 660 16 26

e-mail: biuro@kamd.pl

NIP: 948 244 41 24

Konto bankowe: 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

IBAN: PL 37 1050 1793 1000 0097 0182 2646

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00 – 17.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie (również po godzinie 17.00).